Close

Encara no ets usuari? Registra't ara i comença

lock and key

Identifica't al teu compte.

Account Login

Has oblidat la teva contrassenya?

Eixos d’ensenyament

Educació emocional i resolució dialogada de conflictes, anglès, integració de la tecnologia a l’aula, treball per projectes, aprenentatge basat en problemes i aprenentatge cooperatiu.

 

Aquests eixos es treballen transversalment a tots els cursos des de totes les àrees i, en alguns cicles, específicament a les franges d’activitats complementàries (sisena hora a Infantil i EPRI, i tallers a ESO).

 

Educació emocional i resolució dialogada de conflictes

Objectius:

 • Intervenir en la millora de l’educació emocional dels alumnes, amb la intenció de capacitar- los per afrontar amb més garanties  els reptes que els planteja la vida quotidiana i augmentar el seu benestar personal i
 • Treballar perquè els alumnes siguin capaços de conèixer i comprendre les pròpies emocions i les dels altres, potenciar l’autoestima i la motivació, i desenvolupar una major competència emocional en les relacions socials.
 • Practicar diferents tècniques de concentració i relaxació per millorar els aprenentatges i regular les pròpies
 • Potenciar la mediació com a mitjà per solucionar de  manera  dialogada els conflictes que puguin sorgir.

 

Anglès (Anglès 1 Alemany a l’ESO)

Objectius:

 • Iniciar els infants en la llengua anglesa d’una manera lúdica i motivadora i familiaritzar-los amb un mínim vocabulari i estructures, mitjançant jocs i cançons.
 • Iniciar-los en el treball de temes d’altres matèries en anglès i plantejar activitats en anglès per treballar conjuntamentels Centres d’interès i els projectes desenvolupats a la I a l’ESO oferir al currículum optatiu matèries no lingüístiques en llengua anglesa.
 • Començar a «fer viure» la llengua i fer-la servir per descobrir, per socialitzar-se, per provar, per expressar sentiments i experiències… tot adonant-se que la llengua va més enllà de l’aula i serveix pel mateix que les llengües que es parlen a
 • Oferir la llengua alemanya com a segona llengua estrangera dins del currículum optatiu a 2n i 3r d’ESO i com a matèria d’itinerari a
 • Facilitar la participació de l’alumnat als exàmens de Cambridge per a l’obtenció dels títols oficials.
 • Oferir estades lingüístiques a Irlanda, a Anglaterra o en altres indrets de parla Cada any s’ofereix a l’alumnat de tots els cursos la possibilitat de fer-hi una estada setmanal per tal de fer una immersió en llengua anglesa.

 

Integració de la tecnologia a l’aula

Objectius:

 • Donar a conèixer la utilitat de les TIC i el seu bon ús, en l’entorn escolar i a casa, emprant els propis entorns digitals de treball i d’aprenentatge, tant individuals com col·laboratius.
 • Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar creant, contrastant i seleccionant la informació recollida en diverses fonts i entorns  digitals per  construir un  nou  coneixe
 • Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions
 • Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.
 • Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la

 

Treball per projectes, Aprenentatge cooperatiu i Aprenentatge basat en problemes

Objectius:

 • Formar criatures responsables, creatives, interessades a conèixer la societat on viuen i amb ganes d’aprendre coses noves d’una manera activa.
 • Treballar de manera globalitzada, en contextos significatius i propers a l’alumnat, aplicant tècniques de treball cooperatiu. Aquestes franges englobaran el treball de les 8 Competències Bàsiques establertes pel Departament d’Ensenyament
 • Augmentar el nombre d’hores destinades al treball per projectes de manera progressiva. Amb aquest objectiu s’aplica el treball cooperatiu, en què els alumnes s’organitzen en petit grup per tal d’aconseguir fites comunes.
 • Cooperar, treballar junts, discutir en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de mira diferents, permeten l’alumne aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.
 • Fomentar la relació solidària entre companys, el rendiment escolar dels alumnes, la cohesió de grup, les habilitats socials i el respecte per les opinions diverses.